ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
พันธกิจ/เป้าหมาย
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการนักเรียน

เว็บไซต์ สพป.ตาก เขต 2
facebook สพป.ตาก เขต 2
ข่าวประชาสำพันธ์ สพป.ตาก เขต 2

สอนทำเว็บไซต์ขั้นพื้นฐาน
ความรู้พื้นฐานเรื่องคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับคอมฯ
กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับคอมฯ

 

เป้าหมาย

คือ   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ ครูต้องใส่ใจในการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนต้องรอบรู้  คือ รู้หลักการ วิธีเรียนรู้ และคุณธรรมที่เกิดตามธรรมชาติของกลุ่มสาระวิชา รู้ลึกคือฝึกบ่อยๆ
จนเกิดรูปแบบการคิด การปฏิบัติของตนเอง  และรู้แจ้ง โดยครูสร้างผู้เรียนให้มีวินัยและคุณธรรมในตนเอง
ควบคู่กันไป และบริหารงานในภารกิจที่รับผิดชอบทั้ง 4 งานและอีก 4 ประกัน  พร้อมทั้งนโยบาย 5 ส.

เป้าหมาย

1.  นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข อนุรักษ์ความเป็นไทย และมีศักยภาพใน
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการดำรงชีพอย่างพอเพียง
2. ครูผู้สอนยึดหลักการในการจัดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกด้านคือ ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม โดยครูพร้อมให้ “ความรักและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่ลูกศิษย์”
3.  โรงเรียนได้รับการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

อัตลักษณ์

            “    วิชาการก้าวล้ำ         คุณธรรมเป็นเลิศ                    
            เทิดความเสมอภาคทางการศึกษา         พัฒนาด้วยเทคโนโลยี ”

เอกลักษณ์

                  “สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา”

 

- ผลงานทางด้านวิฐยฐานะ
 
- คนเก่งของโรงเรียน
- ด้านกีฬา
- ด้านงานวิชาการ
- รายชื่อนักเรียน ปพ.5
- เอกสารเกี่ยวกับการเรียนร่วม
- เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
 
- เอกสารงานด้านธุรการต่างๆ
- เอกสารแบบฟอร์มงานทะเบียน
- ระบบ e-filing
- ระบบ e-office
- เอกสารภายในโรงเรียน
- แบบ บค.ต่างๆ
- รายชื่อนักเรียน ปพ.5
- เอกสารและผลงานต่างๆของผู้บริหาร
 
- รวม VTR การศึกษาพิเศษ
- เอกสาร SAR กศพ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | บุคลากร | ข่าวการศึกษา | ภาพกิจกรรม | การศึกษาพิเศษ | ติดต่อโรงเรียน