นายเศรษฐพงษ์ ศรีสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาว

ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
พันธกิจ/เป้าหมาย
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการนักเรียน

เว็บไซต์ สพป.ตาก เขต 2
facebook สพป.ตาก เขต 2
ข่าวประชาสำพันธ์ สพป.ตาก เขต 2

สอนทำเว็บไซต์ขั้นพื้นฐาน
ความรู้พื้นฐานเรื่องคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับคอมฯ
กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับคอมฯ

 

บุคลากรในโรงเรียนบ้านแม่ตาว

นายเศรษฐพงษ์ ศรีสุวรรณ

ผู้บริหารโรงเรียนบ้านแม่ตาว

นายทศพล พรมดี

ครู

นางนุชรินทร์ ก่อพาราภิรมย์

ครูชำนาญการ

นางญาณี ปัญจานนท์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุรีย์รัตน์ ซันคาน

ครูชำนาญการ

นางสาวเสาวลักษณ์ จันตา

ครูชำนาญการ

นางสาวอรพินธ์ สีตุ้ย

ครูปฏิบัติการ

นายหาญณรงค์ สิงแหลม

ครูชำนาญการ

นางสาวอรสา หลวงหลาย

ครูปฏิบัติการ

นางจันทร์เพ็ญ  เสือจันทร์

ครูชำนาญการ

นางสาวศิริพรรณ  ทองหล่อ

ครู

นายทรงเดช  อินอุดออน์

ครู

นางสาวประกายดาว เปิ้นมะโอคำ

ครู

นายณัฐพงศ์ นาคล้วน

ครู

นางพัชณี จรรยา

ครูผู้ทรงคุณค่า

นางสาวเพชรัตน์ ศรีชู

ครูผู้ช่วย

นายเทวรักษ์ ตาลดี

ครูผู้ช่วย

นางสาววราภรณ์ พิมพา

ครูผู้ช่วย

นางภิรมพร การะบูญ

ครูผู้ช่วย

นางสาวกุลจิรา พุฒวงศ์

ครูผู้ช่วย

นางสาวจาวิกกา แซ่ฮ่อ

ครูผู้ช่วย

นางสาวแสงเดือน ด้วงคำ

พนักงานราชการ

นางสาวรัตนา ชูช่าง

พนักงานราชการ

นางสาวสวนา  มีแย้ม

พนักงานราชการ

นางสาวสุพิชญา อุดแดง

พนักงานราชการ

นางสาวจามจุรี สิงห์ธะนะ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ sp2

นางแสงสุดา นาคล้วน

พี่เลี้ยงเด็กพิการ sp2

นางสุนิษา กาแก้ว

พี่เลี้ยงเด็กพิการ sp2

นายนพรัตน์ ริยะนา

พี่เลี้ยงเด็กพิการ sp2

นางสาวเกศราภรณ์ ประทุมทอง

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวแสงดาว เครือมี

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวขวัญชนก ฉุยฉาย

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวตมิสา ริยะนา

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายจีรายุทธ์ มวลคำ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวศริญญา ศรีสังข์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวจุฑามาส ชินนอก์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายธวัชชัย นำปุ๊ด

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายวราวุฒิ บริรักษ์ตระกูล

ธุรการโรงเรียน

นายมนตรี ใจกาษา

พนักงานไฟฟ้า 4

- ผลงานทางด้านวิฐยฐานะ
 
- คนเก่งของโรงเรียน
- ด้านกีฬา
- ด้านงานวิชาการ
 
- เอกสารเกี่ยวกับการเรียนร่วม
- เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
 
- เอกสารงานด้านธุรการต่างๆ
- เอกสารแบบฟอร์มงานทะเบียน
- ระบบ e-filing
- ระบบ e-office
- เอกสารภายในโรงเรียน
- แบบ บค.ต่างๆ
- รายชื่อนักเรียน ปพ.5
- เอกสารและผลงานต่างๆของผู้บริหาร
 
 
- รวม VTR การศึกษาพิเศษ
- เอกสาร SAR กศพ.
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | บุคลากร | ข่าวการศึกษา | ภาพกิจกรรม | การศึกษาพิเศษ | ติดต่อโรงเรียน