ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
พันธกิจ/เป้าหมาย
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการนักเรียน

เว็บไซต์ สพป.ตาก เขต 2
facebook สพป.ตาก เขต 2
ข่าวประชาสำพันธ์ สพป.ตาก เขต 2

สอนทำเว็บไซต์ขั้นพื้นฐาน
ความรู้พื้นฐานเรื่องคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับคอมฯ
กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับคอมฯ

 

ประวัติโรงเรียนบ้านแม่ตาว

ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านแม่ตาว  ตั้งอยู่เลขที่ ๔   หมู่ที่ ๑ ถนน สายเอเชีย   ตำบล ท่าสายลวด    อำเภอ แม่สอด    จังหวัด ตาก     รหัสไปรษณีย์  ๖๓๑๑๐  โทรศัพท์. ๐๕๕-๕๖๓๔๔๗,๐๕๕-๕๖๔๐๒๐
โทรสาร.   ๐๕๕-๕๔๔๒๕๒    E-mail – banmaetaoschool@gmail.com  Website: www.banmaetao.com
สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก   เขต ๒
๑.๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖
๑.๓ มีเขตพื้นที่บริการ ๒ หมู่บ้าน   ได้แก่ หมู่ที่ ๑บ้านแม่ตาว และ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกิ่งฟ้า
๑.๔ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนบ้านแม่ตาว เป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยขุนศรีราชธนารักษ์   สมุห์บัญชีรักษาราชการแทนนายอำเภอแม่สอดและนายมณฑา บุญส่ง เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๖ใช้ศาลาวัดแม่ตาว (วัดไทยวัฒนารามปัจจุบัน) เป็นสถานที่เรียน  นายเนน  เอี่ยมประสิทธิ์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ นายเหรียญ โม้พวง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านแม่ตาว พร้อมด้วยนายผัน จันทร์นิล ครูใหญ่โรงเรียนวัดชุมพลคีรี  นายโต๊ะ น้อยทัพ  สารวัตรศึกษา  และนายฟื้น กาญจนคงคา เจ้าหน้าที่แผนกศึกษาธิการอำเภอแม่สอด  ได้มาจับจองที่ดินบริเวณทิศตะวันตกของท่าอากาศยานแม่สอด จำนวน  ๒๒  ไร่ เศษ  เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน (ตามหลักฐาน สค.๑) เนื่องจาก พ.ศ. ๒๕๐๓  ได้แบ่งที่ดินของโรงเรียน
ด้านทิศตะวันออกเพื่อก่อสร้างถนนสาธารณะกว้าง ๕ เมตร ยาวตลอดแนว เข้าสู่หมู่บ้านหนองกิ่งฟ้า และในปี
พ.ศ. ๒๕๑๒ กรมทางหลวงแผ่นดินได้เวนคืนที่ดินด้านหน้าของโรงเรียน  เพื่อขยายถนนอินทรคีรี ให้เป็นถนนสายเอเชีย จึงทำให้พื้นที่ของโรงเรียนลดเหลือเพียง ๑๗  ไร่  - งาน  ๘๒ ตารางวา   มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ    จด       ถนนสายเอเชีย ยาว ๑๙๓ เมตร
ทิศใต้        จด      โรงงานแม่สอดอาหารกระป๋อง จำกัด ยาว  ๒๐๓  เมตร
ทิศตะวันออก    จด     ถนนเข้าหมู่บ้านหนองกิ่งฟ้า  ยาว ๑๗๐  เมตร
ทิศตะวันตก      จด     ที่ดินราษฎร  ยาว  ๑๑๑  เมตร
ปรัชญาของโรงเรียนบ้านแม่ตาว “ การศึกษาสามารถพัฒนาคน ให้เจริญเติบโตและดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า”
คำขวัญประจำโรงเรียนบ้านแม่ตาว “  เรียนดี   มีวินัย   ใฝ่คุณธรรม ”
คติพจน์  “ นิมิตุตํ  สาธุรูปานํ กตญญกตเวทิตา ”  ( ความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของคนดี )
สีประจำโรงเรียน “  เขียว-ขาว ” เขียว   หมายถึง  เรียนดี  มีวินัย   ขาว    หมายถึง  ใฝ่คุณธรรม
อักษรย่อ “ ม.ต.”

แผนผังโรงเรียนบ้านแม่ตาว

 

- ผลงานทางด้านวิฐยฐานะ
 
- คนเก่งของโรงเรียน
- ด้านกีฬา
- ด้านงานวิชาการ
- รายชื่อนักเรียน ปพ.5
- เอกสารเกี่ยวกับการเรียนร่วม
- เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
 
- เอกสารงานด้านธุรการต่างๆ
- เอกสารแบบฟอร์มงานทะเบียน
- ระบบ e-filing
- ระบบ e-office
- เอกสารภายในโรงเรียน
- แบบ บค.ต่างๆ
- รายชื่อนักเรียน ปพ.5
- เอกสารและผลงานต่างๆของผู้บริหาร
 
- รวม VTR การศึกษาพิเศษ
- เอกสาร SAR กศพ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | บุคลากร | ข่าวการศึกษา | ภาพกิจกรรม | การศึกษาพิเศษ | ติดต่อโรงเรียน