นายเศรษฐพงษ์ ศรีสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาว

ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
พันธกิจ/เป้าหมาย
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการนักเรียน

เว็บไซต์ สพป.ตาก เขต 2
facebook สพป.ตาก เขต 2
ข่าวประชาสำพันธ์ สพป.ตาก เขต 2

สอนทำเว็บไซต์ขั้นพื้นฐาน
ความรู้พื้นฐานเรื่องคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับคอมฯ
กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับคอมฯ

 

 
 
 
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ

เศรษฐพงษ์  ศรีสุวรรณ

ภูมิลำเนา

 อ.แม่สอด  จ.ตาก

คู่สมรส 

เพลินพิศ  ศรีสุวรรณ

บุตร  

1. นายฐาณปัฑม์  ศรีสุวรรณ
2. นายฐาณภัทร  ศรีสุวรรณ
3. นายเศรษฐศิลป์  ศรีสุวรรณ

การติดต่อ  

โรงเรียนบ้านแม่ตาว ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 
โทร.055-544252 fax.055-544252, 089-8584914
www. banmaetao.com    e-mail. krubondoi_2012@hotmail.com 

ด้านการศึกษา
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  2549
 • การศึกษามหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม 2533
 • การศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม 2528
 • มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 2524
ประสบการณ์การทำงาน
 • อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 170) อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 2528
 • อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อ.แม่สอดจ. ตาก 2534
 • อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า อ.แม่สอด จ.ตาก 2537
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า อ.แม่สอด จ. ตาก 2540
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 2549

ตำแหน่งคณะกรรมการต่างๆ

 • นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแม่สอด 2553 – 2555
 • คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  2554 – 2556
 • คณะทำงานวิจัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 2553 – ปัจจุบัน
 • คณะกรรมการสายบริหารคุรุสภาเขตพื้นที่ สพป.ตาก เขต 2 2554 - ปัจจุบัน
 • ผู้ตรวจผลงานวิชาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   2553 – 2556
 • ที่ปรึกษา สภาผู้พิการจังหวัดตาก 2554 – ปัจจุบัน
 • วิทยากรให้ความรู้ ด้านการวิจัย, การศึกษาพิเศษ-เรียนรวม ของ สพฐ. 2555 - ปัจจุบัน
 • คณะอนุกรรมการการจัดการศึกษาเพื่อผู้พิการจังหวัดตาก 2556 - ปัจจุบัน
 • คณะอนุกรรมาธิการ พิจารณา ศึกษา ตรวจสอบ ข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการปกป้องสิทธิมนุษยชนของคนไทยที่ตกสำรวจและกลุ่มชาติพันธ์ ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภา 2555 - 2557
 • คอลัมนิสต์สำนักข่าวออนไลน์พิเพิลยูนิตี้ (www.peopleunitynews.com) 2556 - ปัจจุบัน
 • กรรมการตัดสินกิจกรรมทางวิชาการของ สพป.ตาก เขต 2
 • ประธานคณะกรรมการกลุ่มแม่สอด – ท่าสายลวด 2554 - 2556
 • คณะอนุกรรมการช่วยเหลือบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยเข้าเรียนในสถานศึกษา
  ของกระทรวงศึกษาธิการ 2558 - ปัจจุบัน
ผลงานทางด้านวิชาการ
งานเขียนหนังสือ
 • หลักการบริหาร  2535
 • การเขียนแผนการศึกษารายบุคคล(IEP) และแผนการสอน(IIP) สำหรับครูผู้สอนการศึกษา
  เรียนร่าวม 2551
 • เขียนผลงานอย่างไรให้ผ่านการประเมิน 2554
 • การเขียนรายงาน Best Practice 2554
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (การวิจัยเชิงปฏิบัติการ)
ด้านงานแปลเอกสาร

1.  เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการ 
   เขียนแผน IEP และ IIP” สำหรับครูผู้สอนการศึกษาพิเศษ-เรียน 
ร่วม ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 
จำนวน60 หน้า 2551 
2.เอกสารสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน“แบบ
   ประเมินทักษะการดูแลตนเองของเด็กพิเศษโดยผู้ปกครอง” จำนวน 
10 หน้า 2550 
3.เอกสารสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน “การ
   ประเมินการจัดการเรียนร่วมด้วยตนเองสำหรับครูในโรงเรียนบ้าน 
   แม่ตาว” 5 หน้า 2550 
4.เอกสารสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน “ 
   แบบสอบถามครูจัดการศึกษาพิเศษ – เรียนร่วม”8 หน้า 2550

ที่ปรึกษาด้านการวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

1.   ผอ.สุรชัย  อินหว่าง เรื่อง “รายงานการดำเนินการ
   โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแม่ปะใต้” เป็นผู้อำนวยการ
ระดับเชี่ยวชาญ อันดับ คศ.4
2.   นางกัลยา  ประทีป ณ ถลาง เรื่อง  “รายงานการใช้ชุด
   แบบฝึก เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี เรื่องสมดุลเคมี 
   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5” 2549 (คศ.3)3.  นางจอมใจ  ทองคำขาว เรื่อง “รายงานการพัฒนาและ
หาประสิทธิภาพ บทเรียนวีซี ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์) เรื่อง หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์และการประดิษฐ์
ท่ารำประกอบการแสดง ระบำคุรุลีลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2” 2551
(คศ.3)
4  นางวนัสนันท์  ใจดี ครูคศ.2 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า  เรื่อง “รายงานผลการใช้ชุดสื่อการสอนเรื่องวงจรไฟฟ้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า”2552 (คศ.3)
5. นายอุทัย  ใจกองคำ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด 
เรื่อง “รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนัก
เรียนโรงเรียนแม่สอด” 2552 (คศ.3)
6. นางวิภา  มนติ๊บ  ครู คศ.2  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 
เรื่อง “รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน) การตัดเย็บเสื้อผ้า 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3” 2554
7.ฯลฯ

ผลงานทางด้านการบริหารดีเด่น

1.  ผู้บริหารที่มีวิธีการบริหารที่เป็นเลิศ (Best – practice) ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ-เรียนร่วม ดีเด่น ระดับ สพป.ตาก 2, 2552 
2.  ผู้บริหารที่มีวิธีการบริหารที่เป็นเลิศ (Best – practice)ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ-เรียนร่วม ดีเด่น ระดับจังหวัดตาก 2, 2552
3.  ผู้บริหารที่มีวิธีการบริหารที่เป็นเลิศ (Best – practice)ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ-เรียนร่วม ดีเด่น ระดับเขตการศึกษา 7,2552
4.  ผู้บริหารที่มีวิธีการบริหารที่เป็นเลิศ (Best – practice) ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ-เรียนร่วม ดีเด่น ระดับภาคเหนือ, 2553 
5.  ผู้บริหารที่มีวิธีการบริหารที่เป็นเลิศ (Best – practice)ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ-เรียนร่วม ดีเด่น ระดับชาติ, 2554

- ผลงานทางด้านวิฐยฐานะ
 
- คนเก่งของโรงเรียน
- ด้านกีฬา
- ด้านงานวิชาการ
 
- เอกสารเกี่ยวกับการเรียนร่วม
- เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
 
- เอกสารงานด้านธุรการต่างๆ
- เอกสารแบบฟอร์มงานทะเบียน
- ระบบ e-filing
- ระบบ e-office
- เอกสารภายในโรงเรียน
- แบบ บค.ต่างๆ
- รายชื่อนักเรียน ปพ.5
- เอกสารและผลงานต่างๆของผู้บริหาร
 
- รวม VTR การศึกษาพิเศษ
- เอกสาร SAR กศพ.
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | บุคลากร | ข่าวการศึกษา | ภาพกิจกรรม | การศึกษาพิเศษ | ติดต่อโรงเรียน  
Activity Our study Special Contect Personnel Home